Gå til indhold

Etablering af stenrev i Limfjorden 

Aalborg Kommune samarbejder med frivillige om marin naturgenopretning

 Limfjordsrådet hjælper Aalborg Kommune med at etablere mindre stenrev i Limfjorden omkring Aalborg. Indsatsen i Aalborg udgør et af 4 pilotprojekter i projekt ”Kysthjælper – Vi giver havet en hånd”, som styres af Danmarks sportsfiskerforbund med midler fra VELUX funden.

 

 

Hvor blev stenene af?  

Engang lå der mange sten på bunden i vores lavvandede kystområder herunder i Limfjorden, men efter mange års stenfiskeri er der kun få stenrev tilbage. Stenene er blevet anvendt til havnemoler, kystsikring og anlægsprojekter. Vigtige habitater for fisk og planter er derved forsvundet og de kommer ikke tilbage af sig selv. 

Stenrevene er som oaser i fjorden og udgør fundamentet for meget af det marine liv. Fx sætter tang ikke rødder i fjordbunden, men hæfter sig direkte på faste overflader som sten. Uden sten er der derfor ingen tang til at producere ilt eller til at fungere som skjulested for smådyr, krebsdyr og fiskeyngel.

 

Indsamling til "stenbanker"

Etableringen af stenrev er en bekostelig affære, fordi stenene både er dyre at købe, transportere og placere de rette steder på fjordbunden. Limfjordsrådet har derfor i samarbejde med de frivillige kysthjælpere taget initiativ til en kampagne med indsamling af sten. Vi har i 2023 igangsat en forsøgsordning med at få haveejere og landmænd til at aflevere deres have- og marksten til vores ”stenbanker”. Større entreprenørfirmaer kan også aflevere deres overskudssten fra bygge- og anlægsarbejder. Ved at indsamle og genanvende sten lokalt sparer vi både penge og ressourcer i råstofgravene. 

Her får vi stenene fra:

  • Havesten fra borgere i samarbejde med to af Nordværk's genbrugspladser (Aalborg Forsyning: Privat)
  • Marksten fra landmænd i samarbejde med Agri Nord og LandboNord
  • RGS Nordic (en privat affaldssorteringsplads) 
  • Overskudssten fra bygge- og anlægsprojekter

I løbet af indsamlingsperioden, er der fra 2023 og frem til den 1. april 2024 blevet indsamlet ca. 600 tons sten i ”stenbanken”. Vi fortsætter indsamlingen i hele 2024. Større partier med marksten og sten fra bygge- og anlægsprojekter skal nu køres direkte til vores stenbank hos RGS Nordic i Aalborg Øst. 

Har du mange sten, som du ønsker at donere til projektet, kan du kontakte Limfjordsrådet (klavs.frederiksen@aalborg.dk).

Stensortering i fuld gang

Frivillige kysthjælpere hjælper med stensortering på genbrugspladsen. Efter sortering er stenene klar til udlægning i Limfjorden.

 Traktor

Foto viser en landmand fra Gjøl, som tipper de første 10 tons sten i en stenbank.

 

Samarbejdet om stenrev i Kysthjælperprojektet

Formålet med kysthjælperprojektet er at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder, hvor frivillige deltager i den marine naturgenopretning. Sammen med lokale interessenter, er der udvalgt en række områder i fjorden, der vurderes særligt egnede til etablering af stenrev. 

Indsamling af sten og etablering af stenrev i Limfjorden er finansieret af Aalborg Kommune, og bliver koordineret af Limfjordsrådets Sekretariat i tæt samarbejde med Kysthjælperne i Aalborg. Kysthjælperne består bl.a. af repræsentanter fra Limfjordsjægerne, Dansk Amatørfiskeforening og Danmarks Naturfredningsforening. 

Effekten på vandmiljøet og biodiversiteten af de udlagte sten vil blive fulgt og dokumenteret i samarbejde med frivillige samt Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Økonomisk og frivillig opbakning til projektet

Kysthjælperprojektet har fået økonomisk støtte fra Aalborg Kommune, Veluxfonden, Norlys Vækstpulje, Hedeselskabet, Friluftsrådet, Niras og Lunar Bank. Endvidere ydes der gratis assistance fra Aalborg Havn og RGS Nordic, som opbevarer og håndterer stenene på deres arealer uden beregning.

Har du lyst til at være kysthjælper i Limfjorden, kan du kontakte Erik Haar Nielsen hos Danmarks Sportsfiskerforbund på ehn@sportsfiskerforbundet.dk

 

Den første sten er kastet i Limfjorden

Den første sten er kastet i Limfjorden! Det foregik i et samarbejde mellem Kysthjælperne og Borgmesteren i efteråret 2023. Det forventes, at de indsamlede sten skal udlægges i foråret 2024 som en afslutning på 1. etape. 

 

Borgmester Lasse Frimand Jensen kaster den første sten i Limfjorden ved Lindholm Strandpark. 

Kysthjælpere står med nogle af de indsamlede havesten fra genbrugspladserne.  

Nedenstående kort viser placering af de planlagte stenrev omkring Aalborg

 

Udlægning af sten – 1. etape

I juni 2024 blev stenbanken tømt første gang. Det var mere end 500 tons sten i banken!

Vores samarbejdspartner RGS Nordic fik kørt stenene til havnen, hvor de blev lastet på et skib. Stenene blev herefter sejlet ud og fordelt på de 4 stenrev som afslutning på projektets 1. etape. Den 4. juni var projektets sponsorer, samarbejdspartnere samt politikere inviteret til Gjøl, hvor de første sten blev kastet ud på stenrevet på Hummerbakken. Vi havde to tidligere stenfiskere til at hjælpe med arbejdet som i øvrigt foregik fra en gammel stenfiskerbåd.

 Projekt Kysthjælper Projekt Kysthjælper

Projekt Kysthjælper 

 

  
 

Vi følger udviklingen på stenrevene

Kysthjælperne og Danmarks sportsfiskerforbund har haft dykkere ude på Limfjorden for at vurdere på før tilstanden indenfor de planlagte områder for etablering af stenrevene. Vi skal følge udviklingen på stenrevene, så vi kan dokumentere effekten i Limfjorden. Nedenfor ses en film fra fjordbunden ved Lindholm strandpark. 

 

 

 

Limfjordsrådets Igangværende Projekter

 

 

Limfjordsrådets Afsluttede Projekter