Gå til indhold

Etablering af stenrev i Limfjorden omkring Aalborg

Aalborg Kommune samarbejder med frivillige om marin naturgenopretning

 Limfjordsrådet hjælper Aalborg Kommune med at etablere mindre stenrev i Limfjorden omkring Aalborg. Indsatsen i Aalborg udgør et af 4 pilotprojekter i projekt ”Kysthjælper – Vi giver havet en hånd”, som styres af Danmarks sportsfiskerforbund med midler fra VELUX funden.

 

Hvor blev stenene af?  

Engang lå der mange sten på bunden i vores lavvandede kystområder herunder i Limfjorden, men efter mange års stenfiskeri er der kun få stenrev tilbage. Stenene er blevet anvendt til havnemoler, kystsikring og anlægsprojekter. Vigtige habitater for fisk og planter er derved forsvundet og de kommer ikke tilbage af sig selv. 

Stenrevene er som oaser i fjorden og udgør fundamentet for meget af det marine liv. Fx sætter tang ikke rødder i fjordbunden, men hæfter sig direkte på faste overflader som sten. Uden sten er der derfor ingen tang til at producere ilt eller til at fungere som skjulested for smådyr, krebsdyr og fiskeyngel.

Indsamling til "stenbanker"

Etableringen af stenrev er en bekostelig affære, fordi stenene både er dyre at købe, transportere og placere de rette steder på fjordbunden. Limfjordsrådet har derfor i samarbejde med de frivillige kysthjælpere taget initiativ til en kampagne med indsamling af sten. Vi har igangsat en forsøgsordning med at få haveejere og landmænd til at aflevere deres have- og marksten til vores ”stenbanker”. Større entreprenørfirmaer kan også aflevere deres overskudssten fra bygge- og anlægsarbejder. Ved at indsamle og genanvende sten lokalt sparer vi både penge og ressourcer i råstofgravene. 

Her får vi stenene fra:

  • borgere i Aalborg Kommune i samarbejde med tre af Aalborg Forsynings genbrugspladser (Aalborg Forsyning: Privat)
  • landmænd omkring Limfjorden i samarbejde med Agri Nord og LandboNord
  • RGS Nordic (en privat affaldssorteringsplads) 
  • overskudssten fra bygge- og anlægsprojekter

 

Når ”stenbanken” er fyldt, begynder selve udlægningen i fjorden. I øjeblikket er der ca. 400 tons sten i ”banken” og det forventes, at stenene kan udlægges i efteråret 2023. 

Har du mange sten, som du ønsker at donere til projektet, kan du kontakte Limfjordsrådet (klavs.frederiksen@aalborg.dk).

Stensortering i fuld gang

Frivillige kysthjælpere hjælper med stensortering på genbrugspladsen. Efter sortering er stenene klar til udlægning i Limfjorden.

 

Traktor

Der er oprettet flere stenbanker på kommunale arealer og hos RGS Nordic. Foto viser landmand fra Gjøl, som tipper de første 10 tons sten i vores stenbank i Nørresundby.

 

Samarbejdet om stenrev

Formålet med projektet er at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder, hvor frivillige deltager i den marine naturgenopretning. Sammen med lokale interessenter er der udvalgt en række områder i fjorden, der vurderes særligt egnede til etablering af stenrev. 

Indsatsen med indsamling af sten og etablering af stenrev ved Aalborg er finansieret af Aalborg Kommune, bliver koordineret af Limfjordsrådets Sekretariat i tæt samarbejde med Kysthjælperne i Aalborg (som består af repræsentanter fra Limfjordsjægerne, Dansk Amatørfiskeforening og Danmarks Naturfredningsforening).  

Effekten på vandmiljøet og biodiversiteten af de udlagte sten vil blive fulgt og dokumenteret i samarbejde med frivillige samt Danmarks Sportsfiskerforbund.

Udover donationerne af sten har projektet opnået økonomisk støtte fra blandt andet Veluxfonden, Aalborg Kommune, Norlys Vækstpulje og Hedeselskabet. Endvidere ydes der gratis assistance fra Aalborg Havn og RGS Nordic, som opbevarer og håndterer stenene på deres arealer uden beregning.

Fisketuren går til VenøStenbanker og de planlagte stenrev fremgår af nedenstående oversigtskort

 

Placering af stenbanker og planlagte stenrev

Kort, der viser placering af stenbanker og forventet placering af nye stenrev omkring Aalborg

Førtilstand ved Lindholm Strandpark

 

 

 

 

 

Afsluttede projekter