Hundsø - Vådområde i Morsø kommune

Beskrivelse af vådområdet
Det overordnede mål ved en genetablering af Hundsø er kvælstoffjernelse, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold i området. 

Foruden de kunstigt afvandede arealer, indgår ligeledes naturligt afvandede arealer langs en delstrækning af Sejerslev Bæk, det naturlige afløb mod nord. Projektområdet består primært af den gamle søbund og bliver på i alt ca. 89 ha, hvoraf ca. 52 ha eller ca. 60 % bliver sø og ca. 37 ha eller ca. 40 % bliver enge. 

Søen reetablering med et vandspejl i ca. kote 2,5 m. Søens afløb til Sejerslev bæk indebærer, at der gennemføres vandløbsregulering af dette vandløb blandt andet ved etablering af en 1 km lang vandløbskorridor tæt på udløbet i Limfjorden. 

Kvælstoffjernelse
Realiseres projektet, kan der forventes en samlet kvælstofeffekt på ca. 16,2 tons N/år svarende til 182 kg N/ha projektområde og de samlede anlægsomkostninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen 3,5
mio. kr. ekskl. Moms.

Status
Gennemført

Mere information
Ønskes detaljeret information om projektet kan Morsø Kommune kontaktes.

Rapport

Tilbage til N-vådområder

 
 OP