Nyt vandråd for Limfjorden

Tilbage til nyheder

08.03.2017

Nyt vandråd for Limfjorden skal rådgive kommunerne om vandløb udpeget i vandområdeplanerne. Frist for indstilling af medlemmer er 3. april 2017!

Nu skal kommuner og et nyt vandråd sammen kvalificere henholdsvis afgrænsningen af vandløb i vandplanerne og udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb i oplandet til Limfjorden. Forventningen og hidtidige erfaringer er, at lokal dialog med lodsejere og interesseorganisationer er vejen til de rigtige og holdbare løsninger. Det nye vandråd nedsættes senest 20. april 2017.

Tilbage i 2014 drøftede 20 foreninger og organisationer i det første vandrådsarbejde hvor og hvilke vandløbsindsatser, der burde have plads i 2 generations vandområdeplaner. Repræsentanter for lodsejerne og landbrug anbefalede den gang sammen med repræsentanter for de grønne organisationer enstemmigt vandløbsindsatser for en samlet ramme på omkring 125,6 mio. kr. i oplandet til Limfjorden.

Vi har gode erfaringer med procesforløbet
Det var den daværende Miljøminister, der også den gang bestilte arbejdet, der fik et meget positivt procesforløb. Dialogen og tonen i vandrådet var konstruktiv og god under hele forløbet, fastslår Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen, hvilket resultatet da også afspejlede. Ud over den enstemmige anbefaling var der i vandrådet således enighed om, at konceptet burde videreudvikles og bredes ud til også at omfatte andre dele af indsatsplanlægningen.

Nu har Miljø- og Fødevareministeren stillet en ny og større opgave. Nationalt har fronterne til tider været trukket skarpt op i debatten om, hvilke vandløb der skal med i vandplanerne samt, hvilke der skal udpeges som kunstige og stærkt modificerede. Dialogen i vandrådene forventes dog i modsætning til den hidtidige nationale debat, at blive langt mere konkret om specifikke vandløb, siger Jens Lauritzen – Det vil give en anden drøftelse, hvor vi med lokale lodsejere og interesseorganisationer vil have bedre mulighed for at finde de rigtige løsninger frem og give anbefalinger til Miljø- og Fødevareministeren herom.

Tidsfrist for indmeldelse er 3. april 2017
Et vandråd består af højst 20 medlemmer. Tidsfristen for foreninger og organisationers indstilling af medlemmer til vandrådet for Limfjorden er 3. april 2017. Sekretariatsbetjening og mødeledelse vil i oplandet til Limfjorden forestås af Limfjordsrådet. Oplandet til Limfjorden er stort, og lige som under det sidste vandrådsarbejde vil der også mere lokalt i de enkelte kommuner blive inddraget interessenter i arbejdsgrupper i forbindelse med opgaverne.

Vil du vide mere?

Klik her for at læse mere om vandårdarbejdet!

Yderligere oplysninger hos:
Jens Lauritsen, Formand for Limfjordsrådet, Tlf. 98 68 32 70
Niels Vedel, Limfjordsrådets Sekretariat, Tlf. 25 20 21 68

Tilbage til nyheder

 
 OP